Záručný list

IDEAL CENTER s.r.o., Priemyselná 4760, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 44463596, IČ DPH: SK2022725305, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: SRO vložka č.: 20937/P, ďalej len IDEAL CENTER s.r.o., vyhlasuje, že na základe tohto záručného listu poskytuje, pre komponenty s povrchovou úpravou práškovým lakovaním, záruku protikoróznej ochrany s minimálnou odolnosťou 240 hodín v soľnom kúpeli podľa normy EN ISO 9227 NSS.

Povrchová úprava práškovým lakovaním a tým i celá životnosť lakovaného povlaku závisí od konštrukcie daného komponentu. Znamená to, že konštrukcia komponentov musí umožniť vykonanie povrchovej úpravy celého povrchu komponentu. V opačnom prípade miesta nepokryté nalakovanou vrstvou práškovej farby, ako aj technologické kontaktové miesta resp. miesta mechanický poškodené pri montáži, je potrebné následne chrániť náhradnými maskovacími prípravkami ako napr. (tmel, farba, olej atď.) IDEAL CENTER s.r.o., nezodpovedá za skryté nedostatky na komponentoch dodaných zákazníkom a nedostatky vzniknuté nevhodnou konštrukčnou úpravou komponentov pre technológiu práškového lakovania napr. zinkový povrch. Rovnako nezodpovedá za nedostatky, ktoré po odovzdaní diela alebo jeho častí dokázateľne spôsobil zákazník alebo tretia osoba napr. mechanickým poškodením nalakovaných povlakov. Zákazník  zabezpečí počas prepravy a následného skladovania nalakovaných komponentov, aby tieto neboli nevhodne skladované v extrémnych podmienkach.  Nalakované komponenty nesmú zostať zabalené v PVC obaloch vo vlhkom prostredí so striedaním teploty, kedy nastáva „skleníkový efekt“. Na takto skladované nalakované komponenty sa záruka nevzťahuje. Nalakovaný povrch nie je odolný voči mechanickému poškodeniu, nemá priľnavosť na materiál, ktorý nebol očistený od korózie, otrepov po zváraní na, ktoré boli použité rôzne leštiace pasty alebo prípravky pri zváraní a pozinkované povrchy, ktorých komponenty sa mechanický upravujú. Nalakovaný povrch nedrží na hranách, ktoré boli rezané laserom v atmosfére kyslíka bez interného dusíka.

1. Podmienky na poskytnutie záruky

1.1. Táto záruka sa týka nalakovaných komponentov IDEAL CENTER s.r.o., od 1.9.2014 na celom území Slovenskej republiky.

1.2. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila službu povrchová úprava práškovým lakovaním od IDEAL CENTER s.r.o., a svoju kúpu preukáže dokladom o zaplatení (výpis z účtu, pokladničný blok, doklad o bankovom prevode).

1.3. Pokiaľ si zákazník dodá vlastnú práškovú farbu, musí dodávateľovi poskytnúť všetky dôležité, úplne a pravdivé informácie, ktoré môžu ovplyvniť konečný výsledok nalakovaných komponentov t.j. doložiť technický list práškovej farby, ktorého obsahom musia byť informácie ohľadom technologického použitia (teplota vypaľovania, čas vypaľovania, odporúčaná hrúbka povlaku), recyklácie a granulácie.

1.4. Zákazník je povinný dodať baliaci predpis s uvedením aký baliaci materiál sa bude používať na základe, ktorého bude dodávateľ baliť nalakované komponenty, aby tak zamedzil poškodeniu nalakovaných komponentov.

1.5. Pri zabezpečení dopravy zo strany zákazníka dodávateľ nezodpovedá za poškodenie nalakovaných komponentov, ktoré boli poškrabané, obité alebo inak deformované.

1.6. Od naloženia nalakovaných komponentov na auto, transport a ďalšie úkony pri vyložení, uložení a uskladnení je zodpovedný zákazník resp. prepravca. Pokiaľ dopravu nezabezpečuje zákazník, tak dodávateľ je zodpovedný za nalakovaný povlak (nie za komponent) až do doby prevzatia komponentov zákazníkom.

1.7. Doprava nalakovaných komponentov, skladovanie, manipulácia s nimi pred inštaláciu a pri inštalácii údržba po inštalovaní boli dodržané podľa platných pokynov a ďalších uvedených podmienok IDEAL CENTER s.r.o., v čase dodania.

1.8. V prípade skladovania nalakovaných komponentov dlhšie ako 1 mesiac od dátumu lakovania boli vykonané všetky opatrenia podľa odporúčaní dodávateľa.

1.9. Dodávateľ je povinný poskytnúť tieto podmienky v písomnej podobe a zákazník je povinný preštudovať si ich a riadiť sa nimi.

2. Postup reklamácie

2.1. Zákazník si reklamáciu uplatňuje vyplnením reklamačného protokolu na drese IDEAL CENTER s.r.o., ku ktorému je potrebné doložiť záručný list, kúpnu zmluvu, doklad o zaplatení a reklamované komponenty.

2.2. Oprávnenému zástupcovi IDEAL CENTER s.r.o., musí byť pri reklamácii umožnené vykonať obhliadku nalakovaných komponentov t.j. dodať ich na adresu dodávateľa do 15-ich pracovných dní.

2.3. Predložená reklamácia sa musí prešetriť a zákazník bude o rozhodnutí reklamácie informovaný do 30 dní. Pokiaľ si to závažnosť reklamácie vyžaduje, IDEAL CENTER s.r.o., si vyhradzuje právo tento termín predĺžiť o 30 dní, o čom zákazníka oboznámi.

2.4. IDEAL CENTER s.r.o., sa zaväzuje, že po prevedenej obhliadke reklamovaných komponentov oprávnené nedostatky odstráni alebo inak opraví. Zákazníkovi pritom prináleží právo výberu riešenia reklamácie.

3. Rozsah záruky

3.1. Plnenie záväzkov daných zárukou prebieha v rámci ustanovení Obchodného zákonníka.

3.2. Ak sú už reklamované  komponenty namontované aj vtedy platí, že musia byť dodané na adresu dodávateľa do 15-ich pracovných dní. Práce spojené s výmenou reklamovaných komponentov nebudú hradené spoločnosťou IDEAL CENTER s.r.o., taktiež IDEAL CENTER s.r.o., neuhradí náklady za znehodnotenie komponentov nevyhnutne použitých na skúšky pre vyriešenie reklamácie k spokojnosti zákazníka a náklady spojené s dopravou dodania reklamovaných a opravených komponentov.

3.3. Okrem vyššie uvedeného, záruka neobsahuje žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody bez ohľadu na povahu poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s reklamáciou.

3.4. Pokiaľ sa pri reklamácii opravujú len jednotlivé dielce, platí záruka od pôvodného dňa predaja. Pokiaľ bude prevedená oprava reklamovaných komponentov vo veľkom rozsahu (viac ako 60%), bude táto oprava podliehať záruke od dátumu plnenia reklamácie.

4. Záručné podmienky

4.1. Počas trvania záručnej doby IDEAL CENTER s.r.o., garantuje, že nedôjde k poškodeniu povrchovej úpravy práškovým lakovaním, že povrchová úprava sa nebude odlupovať, korodovať alebo inak rozpadať a nebude podliehať nadmernej zmene farby, pokiaľ budú dodržané všetky pokyny a podmienky, ktoré boli vyššie uvedené.

4.2. Záruka nebude platná, pokiaľ budú nalakované komponenty použité v korozívnom alebo inom ovzduší so silným chemickým znečistením (napr. v ovzduší s výparmi dusíkatých zlúčenín, v trvalom kontakte s vodou alebo korozívnymi substanciami, cementom a betónom, so žieravinami, dymom, popolom, zvieracími výkalmi), ktoré môžu mať vplyv na povrch práškovej farby. Taktiež je potrebné zamedziť trvalému kontaktu nalakovaných komponentov s pôdou a vlhkými resp. mokrými vecami.

4.3. Pokiaľ dôjde u nalakovaných komponentov pri ohýbaní, alebo inom mechanickom spracovaní k poškodeniu povrchovej úpravy práškovým lakovaním, nenesie IDEAL CENTER s.r.o., žiadnu zodpovednosť. Na chemické a mechanické poškodenie nalakovaných komponentov vzniknuté po dodaní sa záruka nevzťahuje.

4.4. Nárok na záruku zaniká, ak boli na nalakovaných komponentoch alebo v ich bezprostrednej blízkosti použité brúsky a rezačky spôsobujúce termický efekt a bola pri tom poškodená štruktúra povrchovej úpravy práškovým lakovaním.

4.5. Pri montáži, údržbe a použití nalakovaných komponentov je zákazník povinný riadiť sa pokynmi vydanými IDEAL CENTER s.r.o.

5. Záruka sa nevzťahuje na

5.1. Nalakované komponenty, ktoré boli pred povrchovou úpravou práškovým lakovaním pozinkované, na nedostatky spôsobené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami alebo úkazmi (zemetrasenie, požiare, povodne, krupobitie, prudké lejaky, snehové kalamity, blesk, veterné smršte a pod.), padajúcimi predmetmi, vysokou teplotou, vandalizmom, vojnami, nepokojmi a teroristickými činmi. Ďalej nedostatky spôsobené vplyvom chemických látok (poškodzujúce plyny, dym, chemikálie z prírodných a priemyselných zdrojov). Komponenty, ktoré boli doručené na lakovanie s koróziou.

5.2. Koróziu na spodnej strane komponentov s organickým povlakom a na koróziu na strižných a rezných hranách.

5.3. Na primeranú zmenu farebného odtieňa, vyblednutie farby povlaku, zmeny farby povlaku zapríčinené prachom, zmeny lesku povlaku a odchýlky farebného tieňa u výrobkov, ktoré neboli vyrobené v rámci jedného výrobného cyklu.

5.4. Ak zákazník nedodrží všetky podmienky uvedené v tomto záručnom liste alebo nedodrží pokyny pre manipuláciu a skladovanie nalakovaných komponentov platné v čase dodania, stráca nároky vyplývajúce zo záručného listu.

V Poprade – Matejovciach, 1. 9. 2014

Telefón

Adresa

Priemyselná 4760
059 51 Poprad – Matejovce