Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky dodávky a výkony dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú uskutočňované na základe platného Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. (ustanovenia zákona citované bez uvedenia právneho predpisu, v ktorom sú obsiahnuté, sú ustanovenia Obchodného zákonníka), Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Ponuky dodávateľa majú platnosť 45 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky dojednania, prípadne odkazy uvedené v zmluve, sú záväzné. Ďalšie dojednania pri uzatvorení zmluvy, hlavne pokiaľ sa odchyľujú od platného Obchodného zákonníka alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok, všetky zmeny a dodatky zmluvy sú záväzné až po písomnej dohode medzi oboma zmluvnými stranami. Ponuka platí iba pre odberateľa, ktorému je adresovaná. Bez súhlasu dodávateľa nemôže byť postúpená inému subjektu. Odberateľ sa zaväzuje neodovzdať informácie poskytnuté mu dodávateľom tretím subjektom.

Pre dodacie doložky platí výklad podľa platných medzinárodných pravidiel INCOTERMS 2000.

2. Technické podmienky

Práškové lakovanie sa uskutočňuje podľa technických podmienok uvedených v norme STN EN ISO 12944-6 v ich znení platnom pri uzatvorení zmluvy alebo akceptovaní cenovej ponuky. Na surovom komponente či materiáli určenom na práškové lakovanie sa nesmú vyskytovať povrchové nerovnosti, povrchová alebo podpovrchová hrdza a iné nečistoty ktoré sa nedajú odstrániť alkalickým odmastením použitím chemického roztoku Ridoline, napr. syntetické alebo silikónové oleje, mazivá alebo chemikálie s bio zložkou, struska po zváraní, plastová fólia, silikón, uhlíkové vrstvy (zbytky valcovacích olejov), zbytky po zváracom spreji a pod. Dodávateľ nevykonáva pred lakovaním kontrolu surových komponentov zo zameraním sa na vyššie uvedené nedostatky a nezodpovedá tak za nalakované nepodarky spôsobené takýmito nedostatkami.  Za takéto nepodarky zodpovedá v plnej miere odberateľ.  Odchylne od STN EN ISO 12944-6 pre hodnotenie kvality platí dohoda medzi odberateľom a dodávateľom, že miesto s nižšou hrúbkov nalakovaného povlaku ako je dohodnuté, môže byť opravené opravnou farbou, opravené miesto však nesmie presiahnuť 100 cm2.

Odberateľ v požiadavke na lakovanie písomne uvedie dodávateľovi podstatné informácie o dôležitých funkčných plochách a o miestach na veci, kde by povrchové nerovnosti, napr. kontaktné miesta po závesných prostriedkoch, hrudkovitý povrch a pod. znemožnili ich zamýšľané použitie. Odberateľ v požiadavke na lakovanie uvedie dodávateľovi informáciu o následnej povrchovej úprave veci alebo mechanických ohybov po práškovom lakovaní, napr. aplikáciu náteru. V takomto prípade odchýlne od normy STN EN ISO 12944-6 sa plochy bez zalakovaného povrchu, napr. kontaktné miesta po zavesovacích prostriedkoch a pod. neopravia opravnou farbou.

Odberateľ zodpovedá za to, že materiál, ktorý ma byť lakovaný práškovou farbou, spĺňa požiadavky technických noriem STN EN ISO 12944-6 a STN EN ISO 14713 pre práškové lakovanie, hlavne, že svojím chemickým zložením, povrchovou úpravou, konštrukčným spracovaním a mechanickými vlastnosťami je vhodný k práškovému lakovaniu. Vec vyrobená z materiálu so zvláštnym chemickým zložením alebo so špeciálnymi vlastnosťami môže byť lakovaná práškovou farbou iba na základe zvláštnej dohody a po písomnom potvrdení dodávateľa. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ povlak na materiáli s nevhodným chemickým zložením presahuje viac ako 100% obvyklej priemernej hrúbky vrstvy danej
normou STN EN ISO 12944-6.

Odberateľ ručí za správnosť a úplnosť podkladov a údajov odovzdaných dodávateľovi. V prípade skrytých vnútorných úprav, pri ktorých dodávateľ nemá možnosť sa o ich existencii presvedčiť, nesie odberateľ v prípade ich absencie, nedostatočnej veľkosti alebo nevhodného umiestnenia zodpovednosť voči dodávateľovi za všetky škody, ktoré by dodávateľovi v takomto prípade vznikli. Prípadné konštrukčné a iné úpravy na veci pred lakovanim (maskovanie, vŕtanie alebo pálenie otvorov, odstránenie povlakov alebo náterov a pod.), ktoré na základe dohody s odberateľom uskutoční dodávateľ, sa odberateľovi vyúčtujú podľa cenníka dodávateľa platného ku dňu uzatvorenia zmluvy. Úpravy na veci vykonané dodávateľom smerujú k jej kvalitnému pozinkovaniu, dodávateľ neručí za kvalitu remeselného vyhotovenia úprav.

Objednávateľ berie na vedomie, že si je vedomý nebezpečenstva vzniku deformácie alebo deštrukcie veci súvisiacej s termickým procesom práškového lakovania. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za tieto deformácie. Pre zvláštne požiadavky odberateľa nad rámec STN EN ISO 12944-6 je nutná predchádzajúca písomná dohoda.

3. Ceny

Ceny sú dohodnuté dohodou v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o cenách č. 18/1996 Z.z. a platia podľa dodacej doložky EXW, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri plnení platí cenová doložka podľa §473. Zákazky, pri ktorých nebola cena dohodnutá, sa vyúčtujú podľa cenníka dodávateľa platného ku dňu uzatvorenia zmluvy, a to v súlade s §448.

Ceny za tovar a služby sú dohodnuté v Cenovej ponuke, a nezahŕňajú špeciálne balenie, prepravu a poistenie pokiaľ nie je uvedé inak. Odberateľ ďalej uhradí dodávateľovi všetky účelne vynaložené vedľajšie náklady spojené s úkonmi nutnými pre splnenie zákazky, ktorých prevedenie nie je povinnosťou dodávateľa, ako je ochrana závitov a plôch pred zalakovaním, odstránenie nečistôt nerozpustných v chemickom roztoku, rozhýbanie nerozoberateľných pohyblivých súčastí a pod.

K dohodnutým cenám sa pri plnení v tuzemsku navyše účtuje DPH v príslušnej výške podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty č. 289/1995 Z.z.

Ceny za tovar a služby sú v štandardnom prevedení a zvyčajnej akosti.

4. Platobné podmienky

Faktúry vystavené dodávateľom, vrátane čiastočnej fakturácie, sa preplácajú v nominálnej výške. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú ceny za plnenie dodávateľa splatné COD (v hotovosti pri splnení diela). Platba proti faktúre s odloženou splatnosťou je možná iba výnimočne proti primeranej garancii. Bankové poplatky, prípadne všetky náklady spojené s platbou prostredníctvom dokumentárneho akreditívu, nesie odberateľ.

V okamihu, keď dodávateľ odberateľovi umožní nakladať s vecou (napr. odosielanie avíza o vyhotovení zákazky), je dielo považované za splnené a dodávateľ je oprávnený fakturovať.

V prípade omeškania v platení sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V prípade vymáhania pohľadávky právnou alebo inou cestou je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi primerané náklady takto vzniknuté.

5. Dodacia lehota

Dodacie lehoty sa počítajú odo dňa prevzatia veci k prevedeniu diela, avšak s výhradou včasného konečného a úplného vyjasnenia všetkých detailov k zákazke (uzatvorenie zmluvy), prípadného otvorenia akreditívu, zaplatenie zálohy, obdržanie potrebných úradných povolení, splnenie poddodávok, prípadne iných vonkajších vplyvov. Dodávateľ sa zaväzuje vyvinúť dostatočné úsilie, aby dohodnutý termín bol vždy dodržaný. Záväzná dodacia lehota musí byť v zmluve písomne dohodnutá, inak údaje o dodacích termínoch platia iba približne.

Pri zmenách v zákazke uplatnených dodatočne odberateľom sa dodacia lehota primerane predlžuje.

Pri prekročení písomne dohodnutej záväznej dodacej lehoty môže odberateľ, pokiaľ mu omeškaním dodávateľa preukázateľne vznikla škoda, požadovať náhradu škody za každý ukončený týždeň omeškania vo výške 0,5%, najviac však celkom 5% z ceny nesplnenej časti diela. Právo na odstúpenie odberateľa od zmluvy po vypršaní primeranej jemu dodávateľom poskytnutej dodatočnej lehoty v trvaní minimálne 2 týždňov pre splnenie dodávky, zostáva nedotknuté. Iné ako tu uvedené nároky na náhradu škody z dôvodu omeškania dodávateľa nie sú možné.Odberateľ je povinný prevziať vec v dohodnutom termíne a prevzatie veci dodávateľovi osobne alebo prostredníctvom zástupcu na dodacom liste potvrdiť.

Odovzdanie veci odberateľovi môže byť dodávateľom pozastavené do okamihu zaplatenia kúpnej ceny alebo poskytnutia záruky na splnenie záväzku odberateľa, pričom sa §450 použije obdobne. Dielo je považované za splnené v okamihu, kedy dodávateľ umožní odberateľovi nakladať s vecou, a dodávateľ je oprávnený takto splnené dielo vyfakturovať.

6. Nepredvídaní prekážky.

Vznik prekážok, ktoré nastanú nezávisle na vôli dodávateľa a bránia mu v splnení jeho povinností, v prípade že nemožno rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by túto prekážku v dobe vzniku záväzku predvídal, vylučujú zodpovednosť dodávateľa za porušenie zmluvnej povinnosti a odberateľovi neprináleží náhrada škody. Týmito prekážkami sa rozumejú predovšetkým úradné zásahy, neplánované prevádzkové odstávky, štrajky a demonštrácie, omeškanie v dodávkach surovín, prírodné a civilné katastrofy a podobne.

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v dobe, kedy je dodávateľ v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov.

Ak trvá omeškanie dodávateľa viac ako 2 týždne, je odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odberateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa, či z dôvodu omeškania dodávateľa od zmluvy odstúpi alebo či na jej plnení trvá.

Ak sa vyskytnú obdobné prekážky u odberateľov, platia uvedené ustanovenia podobne.

Dodávateľ alebo odberateľ bez zbytočného odkladu oznámia vznik prekážky druhej strane.

7. Doprava, prechod rizika

Nebezpečenstvo škody na veci odovzdanej odberateľom k úprave nesie i v dobe uskutočňovania diela odberateľ. Dodávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú v tejto dobe na veci v rozsahu §540 odst. 2. Táto povinnosť dodávateľa zaniká okamihom, kedy odberateľ v súlade so zmluvou alebo zákonom prevezme vec od dodávateľa, alebo ak tak neučiní včas, v dobe, kedy mu dodávateľ umožní nakladať s vecou a odberateľ poruší zmluvu tým, že vec neprevezme.

Ak je dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať vec dopravcovi, platí pre zánik povinnosti dodávateľa podľa §540 odst. 2 primerane ustanovenie §457, a to i v prípade, že dodávateľ je zároveň i prepravcom.

Pri dodacích doložkách DAF, DDU, DDP, DES, DEQ sa predpokladá voľná prevádzka na príslušných komunikáciách. V prípade oneskorenia z dôvodu prekážok na komunikáciách platí primerane ustanovenie §374.

Odberateľ sa zaväzuje odovzdať na požiadanie dodávateľovi včas kompletné prepravné a dodacie dispozície.

Prepravným prostriedkom musí byť umožnené voľné a bezpečné pristavenie na miesto vykládky a tieto musia byť odberateľom neodkladne vyložené. Pokiaľ odberateľ poruší svoje záväzky týkajúce sa vyloženia, je povinný uhradiť takto spôsobenú škodu.

V prípade oneskorenia v prevzatí veci alebo neprevzatí celého objemu dodávky odberateľom bez toho, aby dodávateľ podstatným spôsobom porušil svoju povinnosť, je dodávateľ oprávnený vec uskladniť na náklady a nebezpečenstvo odberateľa alebo ju na náklady odberateľa zaslať odberateľovi. Skladné je odberateľovi účtované v obvyklej výške podľa interných cenových taríf dodávateľa. V prípade skladovania veci je o tom odberateľ vyrozumený a dodávka je považovaná za splnenú.

8. Balenie

Cena za balenie a nevyhnutný baliaci materiál je odberateľovi účtovaná podľa cenníka dodávateľa platného v dobe udelenia zákazky.

9. Nakladanie a skladanie

Odberateľ sa zaväzuje k nevyhnutnej súčinnosti pri nakladaní a skladaní veci, hlavne poskytnutím mechanizačných prostriedkov a vyškolených manipulantov. Za spôsob uloženia a zaistenia veci na úložnej ploche prepravného prostriedku zodpovedá jeho vodič. Spolupracujúce osoby sú povinné riadiť sa jeho pokynmi.

10. Dokompletizácia

Dokompletizáciu pozinkovanej veci uskutočňuje dodávateľ na základe zvláštnej písomnej dohody uzavretej s odberateľom. Odberateľ sa v takomto prípade zaväzuje odovzdať včas a v dobrej kvalite príslušné súčasti nutné pre dokompletizáciu a s dodávateľom podľa svojich možností v maximálnej miere spolupracovať, hlavne poskytnutím dôležitých inštrukcií, nevyhnutných technologických postupov, nástrojov alebo prípravkov. Na veci odovzdané k dokompletizácii sa použijú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok primerane.

11. Záruka

Dodávateľ poskytuje na akosť svojich služieb záruku. Na závady dodaných služieb, vrátane garantovaných vlastností, je záruka poskytovaná pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Dodávateľ dodáva služby v štandardnej kvalite zodpovedajúcej záväzným predpisom. Ak má byť predmet plnenia používaný za zvláštnych podmienok alebo vyhovovať zvláštnym požiadavkám, musia byť tieto požiadavky dodávateľom písomne potvrdené. Povlak vytvorený na oceli práškovým lakovaním má iné mechanické vlastnosti ako podkladový materiál. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia povlaku spôsobené vystavením veci pôsobeniu teploty nad 150°C alebo pôsobeniu vonkajších mechanických či chemických účinkov.

Reklamácia viditeľne nekvalitného prevedenia musí byť zo strany odberateľa uplatnená neodkladne, najneskôr však do 8 dní po dodaní veci na miesto určenia.

Pri vzniku závady je odberateľ povinný okamžite prerušiť používanie veci. V prípade oprávnenej reklamácie odstráni dodávateľ závadu opravením. Dodávateľ je oprávnený poskytnúť odberateľovi namiesto toho zľavu z ceny reklamovanej služby, ak nebráni reklamovaná závada správnej funkcii veci, avšak najviac do výšky ceny za nekvalitne splnenú časť diela.

Nárok na záručné plnenie nemožno uplatniť v prípade závad povlaku na súčastiach, ktoré sa vyznačujú povrchovými závadami základného materiálu alebo jeho nevhodným chemickým zložením, či nevhodnou konštrukciou pre práškové lakovanie, prípadne, keď príčinou závady bola prítomnosť nečistoty, ktorú nebolo možné odstrániť preúpravou s chemickým odmastením.

Nárok na záručné plnenie zaniká 24 mesiacov po splnení dodávky. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu je odberateľ povinný preukázať dátum uskutočnenia reklamovaného plnenia. Odberateľovi zaniká nárok na záručné plnenie, pokiaľ nesplnil všetky svoje obchodné záväzky voči IDEAL CENTER, s.r.o., existujúce k dátumu plnenia príslušnej zákazky a ďalej pokiaľ s vecou nevhodným spôsobom manipuloval alebo ju nevhodne skladoval v rozpore s platnými predpismi či doporučením, pokiaľ na veci uskutočnil nepovolené úpravy, nepoužíval vec zvyčajným spôsobom, nereklamoval nekvalitné prevedenie diela v súlade so zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo pokiaľ je vec zmenená či poškodená. Nárok rovnako zaniká, pokiaľ odberateľ vec so zjavnou závadou bez súhlasu dodávateľa vyvezie alebo ďalej spracuje alebo dodávateľovi neposkytne príležitosť o závadách sa presvedčiť, hlavne však, pokiaľ reklamovanú vec neodovzdá dodávateľovi bez zbytočného odkladu k dispozícii na odstránenie reklamovaných závad. K odstráneniu závad poskytne odberateľ dodávateľovi primeranú lehotu a miesto. Reklamácia služieb sa riadi podľa Reklamačného poriadku spoločnosti IDEAL CENTER, s.r.o.

Uskutočnenie záručnej opravy je v prípade oprávnenej reklamácie bezplatné v rozsahu ceny za odstránenie závad.

Dodávateľ ručí za škody ním preukázateľne zavinené a vzniknuté počas záručnej lehoty na lakovanom povlaku na veci, pri ktorej bolo uskutočnené jeho plnenie. Viaceré náklady spojené s demontážou, prepravou a opätovnou montážou, s odstránením a znovunanesením iných povlakov a následné priamo alebo nepriamo súvisiace škody nie sú predmetom záručného plnenia.

Ručenie dodávateľa sa riadi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, platnými zákonnými predpismi, technickými podmienkami podľa platného znenia technickej normy STN EN ISO 12944-6 a ustanoveniami uvedenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

12. Skúšky

Preberacie skúšky za prítomnosti zástupcu odberateľa a zvláštne skúšky podľa zvláštnych požiadaviek odberateľa sa uskutočňujú na základe zvláštnej písomnej dohody preukázateľne odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami.

Preberacie skúšky, pokiaľ sa predpokladajú a nie je dohodnuté inak, prebiehajú vo výrobnom závode dodávateľa. Pri skúškach preukáže dodávateľ, že uskutočnené dielo spĺňa zmluvné parametre a zodpovedá dohodnutému prevedeniu. Prevzatie veci je uskutočnené, ak v čase priebehu skúšok, až do okamihu ich skončenia, nie je uplatnená oprávnená výhrada odberateľom.

Pokiaľ sa odberateľ nezúčastní skúšky v termíne, ktorý mu oznámi dodávateľ najmenej 1 deň vopred, platí výsledok skúšky uskutočnenej dodávateľom ako výsledok preberacích skúšok. Dodávateľ o takto uskutočnenej skúške vyhotoví zápis.

Prípadné odmietnutie odberateľom musí byť podložené odborne spracovaným písomným dokumentom o zistených závadách.

13. Zvláštne ustanovenia

Všetky výkresy a zvláštne podklady, ako aj technické informácie zostávajú duševným majetkom odberateľa a dodávateľ sa zaväzuje zachovávať o nich prísnu mlčanlivosť.

Odberateľ na požiadanie odovzdá dodávateľovi včas kópiu svojho živnostenského listu alebo výpisu z OR a osvedčenie o daňovej registrácii.

14. Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po zbytočnom uplynutí primeranej, jemu písomne dodávateľom poskytnutej dodatočnej lehoty na splnenie dodávky, pokiaľ dodávateľ nedodrží bez vážneho dôvodu, uvedeného v bode 6. týchto podmienok, záväzný termín dodania. Ak odstúpi odberateľ od zmluvy, bez toho, aby dodávateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, je povinný uhradiť dodávateľovi vzniknutú škodu vo výške 50% ceny dohodnutej za splnenie príslušnej dodávky.

Ak je odberateľ v omeškaní so splnením niektorého svojho záväzku voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po zbytočnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, ktorú k splneniu záväzku odberateľ preukázateľným spôsobom stanoví. Ak odstúpi dodávateľ od zmluvy bez vážneho dôvodu uvedeného v bode 6. týchto podmienok, bez toho, že by odberateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, je povinný uhradiť odberateľovi vzniknutú škodu a zmluvnú pokutu vo výške 50% ceny dohodnutej za splnenie príslušnej dodávky.

15. Aplikované právo

Všetky obchodné záväzky a zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia slovenským právom, predovšetkým Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z.

16. Obmedzenie platnosti

Pokiaľ by došlo z dôvodu vyššej moci k čiastočnému obmedzeniu platnosti jednotlivých ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, zostáva platnosť ostatných ustanovení bez obmedzenia. Pokiaľ si strany v zmluve dohodnú úpravu, ktorá bude odlišná od týchto Všeobecných obchodných podmienok, má takáto zvláštna dohoda prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V Poprade-Matejovciach dňa 1.1.2012

 

Telefón

052 / 778 0105
Zo zahraničia: +421 52 778 0105

 

Adresa

Priemyselná 4760
059 51 Poprad – Matejovce