Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všetky dodávky a výkony dodávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú uskutočňované na základe platného Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. (ustanovenia zákona citované bez uvedenia právneho predpisu, v ktorom sú obsiahnuté, sú ustanovenia Obchodného zákonníka), Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z.z. a týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Ponuky dodávateľa majú platnosť 45 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky dojednania, prípadne odkazy uvedené v zmluve, sú záväzné. Ďalšie dojednania pri uzatvorení zmluvy, hlavne pokiaľ sa odchyľujú od platného Obchodného zákonníka alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok, všetky zmeny a dodatky zmluvy sú záväzné až po písomnej dohode medzi oboma zmluvnými stranami. Ponuka platí iba pre odberateľa, ktorému je adresovaná. Bez súhlasu dodávateľa nemôže byť postúpená inému subjektu. Odberateľ sa zaväzuje neodovzdať informácie poskytnuté mu dodávateľom tretím subjektom.

Pre dodacie doložky platí výklad podľa platných medzinárodných pravidiel INCOTERMS 2000.

2. Technické podmienky

Práškové lakovanie sa uskutočňuje podľa technických podmienok uvedených v norme STN EN ISO 12944-6 v ich znení platnom pri uzatvorení zmluvy, a to bez požiadaviek na následnú povrchovú úpravu. Na materiáli určenom na práškové lakovanie sú neprípustné povrchové nečistoty, ktoré sa nedajú odstrániť alkalickým odmastnením použiťím chemickeho roztoku Ridoline, napr. uhlíkové vrstvy (zbytky valcovacích olejov), olej, tuk, struska po zváraní, plastový fólia, silikón, zbytky po zváracom spreji a pod. Odchylne od STN EN ISO 12944-6 pre hodnotenie kvality platí dohoda medzi odberateľom a dodávateľom, že jednotlivá plocha s menšou hrúbkov povlaku ako je dohodnuté, ktorá môže byť opravená opravnou farbou, nesmie presiahnuť 100 cm2 .

Odberateľ v požiadavke na lakovanie písomne uvedie dodávateľovi podstatné informácie o dôležitých funkčných plochách a o miestach na veci, kde by povrchové nerovnosti, napr. kontaktné miesta po závesných prostriedkoch, hrudkovitý povrch a pod. znemožnili ich zamýšľané použitie. Odberateľ v požiadavke na lakovanie uvedie dodávateľovi informáciu o následnej povrchovej úprave veci alebo mechanických ohybov po práškovom lakovaní, napr. aplikáciu náteru. V takomto prípade odchýlne od normy STN EN ISO 12944-6 sa plochy bez zalakovaného povrchu, napr. kontaktné miesta po zavesovacích prostriedkoch a pod. neopravia opravnou farbou.

Odberateľ zodpovedá za to, že materiál, ktorý ma byť lakovaný práškovou farbou, spĺňa požiadavky technických noriem STN EN ISO 12944-6 a STN EN ISO 14713 pre praškové lakovanie, hlavne, že svojím chemickým zložením, povrchovou úpravou, konštrukčným spracovaním a mechanickými vlastnosťami je vhodný k práškovému lakovaniu. Vec vyrobená z materiálu so zvláštnym chemickým zložením alebo so špeciálnymi vlastnosťami môže byť lakovaná práškovou farbou iba na základe zvláštnej dohody a po písomnom potvrdení dodávateľa. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ povlak na materiáli s nevhodným chemickým zložením presahuje viac ako 100% obvyklej priemernej hrúbky vrstvy danej
normou STN EN ISO 12944-6.

Odberateľ ručí za správnosť a úplnosť podkladov a údajov odovzdaných dodávateľovi. V prípade skrytých vnútorných úprav, pri ktorých dodávateľ nemá možnosť sa o ich existencii presvedčiť, nesie odberateľ v prípade ich absencie, nedostatočnej veľkosti alebo nevhodného umiestnenia zodpovednosť voči dodávateľovi za všetky škody, ktoré by dodávateľovi v takomto prípade vznikli. Prípadné konštrukčné a iné úpravy na veci pred lakovanim (maskovanie, vŕtanie alebo pálenie otvorov, odstránenie povlakov alebo náterov a pod.), ktoré na základe dohody s odberateľom uskutoční dodávateľ, sa odberateľovi vyúčtujú podľa cenníka dodávateľa platného ku dňu uzatvorenia zmluvy. Úpravy na veci vykonané dodávateľom smerujú k jej kvalitnému pozinkovaniu, dodávateľ neručí za kvalitu remeselného vyhotovenia úprav.

Objednávateľ berie na vedomie, že si je vedomý nebezpečenstva vzniku deformácie alebo deštrukcie veci súvisiacej s termickým procesom praškového lakovania. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za tieto deformácie. Pre zvláštne požiadavky odberateľa nad rámec STN EN ISO 12944-6 je nutná predchádzajúca písomná dohoda.

3. Ceny

Ceny sú dohodnuté dohodou v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky o cenách č. 18/1996 Z.z. a platia podľa dodacej doložky EXW, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pri plnení platí cenová doložka podľa §473. Zákazky, pri ktorých nebola cena dohodnutá, sa vyúčtujú podľa cenníka dodávateľa platného ku dňu uzatvorenia zmluvy, a to v súlade s §448.

Cena za práškové lakovanie je dohodnutá Cenovej ponuky, a nezahŕňa balenie, prepravu a poistenie pokiaľ nie je uvedé inak. Odberateľ ďalej uhradí dodávateľovi všetky účelne vynaložené vedľajšie náklady spojené s úkonmi nutnými pre splnenie zákazky, ktorých prevedenie nie je povinnosťou dodávateľa, ako je ochrana závitov a lícovaných plôch pred zalakovaním, odstránenie nečistôt nerozpustných v chemickom roztoku, rozhýbanie nerozoberateľných pohyblivých súčastí a pod.

K dohodnutým cenám sa pri plnení v tuzemsku navyše účtuje DPH v príslušnej výške podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o dani z pridanej hodnoty č. 289/1995 Z.z.

Ceny platia pre služby a výkony v štandardnom prevedení a zvyčajnej akosti.

4. Platobné podmienky

Faktúry vystavené dodávateľom, vrátane čiastočnej fakturácie, sa preplácajú v nominálnej výške. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú ceny za plnenie dodávateľa splatné COD (v hotovosti pri splnení diela). Platba proti faktúre s odloženou splatnosťou je možná iba výnimočne proti primeranej garancii. Bankové poplatky, prípadne všetky náklady spojené s platbou prostredníctvom dokumentárneho akreditívu, nesie odberateľ.

V okamihu, keď dodávateľ odberateľovi umožní nakladať s vecou (napr. odosielanie avíza o vyhotovení zákazky), je dielo považované za splnené a dodávateľ je oprávnený fakturovať.

V prípade omeškania v platení sa odberateľ zaväzuje uhradiť dodávateľovi úrok z omeškania 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

V prípade vymáhania pohľadávky právnou alebo inou cestou je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi primerané náklady takto vzniknuté.

5. Dodacia lehota

Dodacie lehoty sa počítajú odo dňa prevzatia veci k prevedeniu diela, avšak s výhradou včasného konečného a úplného vyjasnenia všetkých detailov k zákazke (uzatvorenie zmluvy), prípadného otvorenia akreditívu, zaplatenie zálohy, obdržanie potrebných úradných povolení, splnenie poddodávok, prípadne iných vonkajších vplyvov. Dodávateľ sa zaväzuje vyvinúť dostatočné úsilie, aby dohodnutý termín bol vždy dodržaný. Záväzná dodacia lehota musí byť v zmluve písomne dohodnutá, inak údaje o dodacích termínoch platia iba približne.

Pri zmenách v zákazke uplatnených dodatočne odberateľom sa dodacia lehota primerane predlžuje.

Pri prekročení písomne dohodnutej záväznej dodacej lehoty môže odberateľ, pokiaľ mu omeškaním dodávateľa preukázateľne vznikla škoda, požadovať náhradu škody za každý ukončený týždeň omeškania vo výške 0,5%, najviac však celkom 5% z ceny nesplnenej časti diela. Právo na odstúpenie odberateľa od zmluvy po vypršaní primeranej jemu dodávateľom poskytnutej dodatočnej lehoty v trvaní minimálne 2 týždňov pre splnenie dodávky, zostáva nedotknuté. Iné ako tu uvedené nároky na náhradu škody z dôvodu omeškania dodávateľa nie sú možné.Odberateľ je povinný prevziať vec v dohodnutom termíne a prevzatie veci dodávateľovi osobne alebo prostredníctvom zástupcu na dodacom liste potvrdiť.

Odovzdanie veci odberateľovi môže byť dodávateľom pozastavené do okamihu zaplatenia kúpnej ceny alebo poskytnutia záruky na splnenie záväzku odberateľa, pričom sa §450 použije obdobne. Dielo je považované za splnené v okamihu, kedy dodávateľ umožní odberateľovi nakladať s vecou, a dodávateľ je oprávnený takto splnené dielo vyfakturovať.

6. Nepredvídaní prekážky.

Vznik prekážok, ktoré nastanú nezávisle na vôli dodávateľa a bránia mu v splnení jeho povinností, v prípade že nemožno rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by túto prekážku v dobe vzniku záväzku predvídal, vylučujú zodpovednosť dodávateľa za porušenie zmluvnej povinnosti a odberateľovi neprináleží náhrada škody. Týmito prekážkami sa rozumejú predovšetkým úradné zásahy, neplánované prevádzkové odstávky, štrajky a demonštrácie, omeškanie v dodávkach surovín, prírodné a civilné katastrofy a podobne.

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v dobe, kedy je dodávateľ v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodárskych pomerov.

Ak trvá omeškanie dodávateľa viac ako 2 týždne, je odberateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odberateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa, či z dôvodu omeškania dodávateľa od zmluvy odstúpi alebo či na jej plnení trvá.

Ak sa vyskytnú obdobné prekážky u odberateľov, platia uvedené ustanovenia podobne.

Dodávateľ alebo odberateľ bez zbytočného odkladu oznámia vznik prekážky druhej strane.

7. Doprava, prechod rizika

Nebezpečenstvo škody na veci odovzdanej odberateľom k úprave nesie i v dobe uskutočňovania diela odberateľ. Dodávateľ zodpovedá za škodu vzniknutú v tejto dobe na veci v rozsahu §540 odst. 2. Táto povinnosť dodávateľa zaniká okamihom, kedy odberateľ v súlade so zmluvou alebo zákonom prevezme vec od dodávateľa, alebo ak tak neučiní včas, v dobe, kedy mu dodávateľ umožní nakladať s vecou a odberateľ poruší zmluvu tým, že vec neprevezme.

Ak je dodávateľ povinný podľa zmluvy odovzdať vec dopravcovi, platí pre zánik povinnosti dodávateľa podľa §540 odst. 2 primerane ustanovenie §457, a to i v prípade, že dodávateľ je zároveň i prepravcom.

Pri dodacích doložkách DAF, DDU, DDP, DES, DEQ sa predpokladá voľná prevádzka na príslušných komunikáciách. V prípade oneskorenia z dôvodu prekážok na komunikáciách platí primerane ustanovenie §374.

Odberateľ sa zaväzuje odovzdať na požiadanie dodávateľovi včas kompletné prepravné a dodacie dispozície.

Prepravným prostriedkom musí byť umožnené voľné a bezpečné pristavenie na miesto vykládky a tieto musia byť odberateľom neodkladne vyložené. Pokiaľ odberateľ poruší svoje záväzky týkajúce sa vyloženia, je povinný uhradiť takto spôsobenú škodu.

V prípade oneskorenia v prevzatí veci alebo neprevzatí celého objemu dodávky odberateľom bez toho, aby dodávateľ podstatným spôsobom porušil svoju povinnosť, je dodávateľ oprávnený vec uskladniť na náklady a nebezpečenstvo odberateľa alebo ju na náklady odberateľa zaslať odberateľovi. Skladné je odberateľovi účtované v obvyklej výške podľa interných cenových taríf dodávateľa. V prípade skladovania veci je o tom odberateľ vyrozumený a dodávka je považovaná za splnenú.

8. Balenie

Cena za balenie a nevyhnutný baliaci materiál je odberateľovi účtovaná podľa cenníka dodávateľa platného v dobe udelenia zákazky.

9. Nakladanie a skladanie

Odberateľ sa zaväzuje k nevyhnutnej súčinnosti pri nakladaní a skladaní veci, hlavne poskytnutím mechanizačných prostriedkov a vyškolených manipulantov. Za spôsob uloženia a zaistenia veci na úložnej ploche prepravného prostriedku zodpovedá jeho vodič. Spolupracujúce osoby sú povinné riadiť sa jeho pokynmi.

10. Dokompletizácia

Dokompletizáciu pozinkovanej veci uskutočňuje dodávateľ na základe zvláštnej písomnej dohody uzavretej s odberateľom. Odberateľ sa v takomto prípade zaväzuje odovzdať včas a v dobrej kvalite príslušné súčasti nutné pre dokompletizáciu a s dodávateľom podľa svojich možností v maximálnej miere spolupracovať, hlavne poskytnutím dôležitých inštrukcií, nevyhnutných technologických postupov, nástrojov alebo prípravkov. Na veci odovzdané k dokompletizácii sa použijú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok primerane.

11. Záruka

Dodávateľ poskytuje na akosť svojich služieb záruku. Na závady dodaných služieb, vrátane garantovaných vlastností, je záruka poskytovaná pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Dodávateľ dodáva služby v štandardnej kvalite zodpovedajúcej záväzným predpisom. Ak má byť predmet plnenia používaný za zvláštnych podmienok alebo vyhovovať zvláštnym požiadavkám, musia byť tieto požiadavky dodávateľom písomne potvrdené. Povlak vytvorený na oceli práškovým lakovaním má iné mechanické vlastnosti ako podkladový materiál. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenia povlaku spôsobené vystavením veci pôsobeniu teploty nad 150°C alebo pôsobeniu vonkajších mechanických či chemických účinkov.

Reklamácia viditeľne nekvalitného prevedenia musí byť zo strany odberateľa uplatnená neodkladne, najneskôr však do 8 dní po dodaní veci na miesto určenia.

Pri vzniku závady je odberateľ povinný okamžite prerušiť používanie veci. V prípade oprávnenej reklamácie odstráni dodávateľ závadu opravením. Dodávateľ je oprávnený poskytnúť odberateľovi namiesto toho zľavu z ceny reklamovanej služby, ak nebráni reklamovaná závada správnej funkcii veci, avšak najviac do výšky ceny za nekvalitne splnenú časť diela.

Nárok na záručné plnenie nemožno uplatniť v prípade závad povlaku na súčastiach, ktoré sa vyznačujú povrchovými závadami základného materiálu alebo jeho nevhodným chemickým zložením, či nevhodnou konštrukciou pre práškové lakovanie, prípadne, keď príčinou závady bola prítomnosť nečistoty, ktorú nebolo možné odstrániť preúpravou s chemickým odmastením.

Nárok na záručné plnenie zaniká 24 mesiacov po splnení dodávky. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu je odberateľ povinný preukázať dátum uskutočnenia reklamovaného plnenia. Odberateľovi zaniká nárok na záručné plnenie, pokiaľ nesplnil všetky svoje obchodné záväzky voči IDEAL CENTER, s.r.o., existujúce k dátumu plnenia príslušnej zákazky a ďalej pokiaľ s vecou nevhodným spôsobom manipuloval alebo ju nevhodne skladoval v rozpore s platnými predpismi či doporučením, pokiaľ na veci uskutočnil nepovolené úpravy, nepoužíval vec zvyčajným spôsobom, nereklamoval nekvalitné
prevedenie diela v súlade so zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo pokiaľ je vec zmenená či poškodená. Nárok rovnako zaniká, pokiaľ odberateľ vec so zjavnou závadou bez súhlasu dodávateľa vyvezie alebo ďalej spracuje alebo dodávateľovi neposkytne príležitosť o závadách sa presvedčiť, hlavne však, pokiaľ reklamovanú vec neodovzdá dodávateľovi bez zbytočného odkladu k dispozícii na odstránenie reklamovaných závad. K odstráneniu závad poskytne odberateľ dodávateľovi primeranú lehotu a miesto. Reklamácia služieb sa riadi podľa Reklamačného poriadku spoločnoti IDEAL CENTER, s.r.o.

Uskutočnenie záručnej opravy je v prípade oprávnenej reklamácie bezplatné v rozsahu ceny za odstránenie závad.

Dodávateľ ručí za škody ním preukázateľne zavinené a vzniknuté počas záručnej lehoty na lakovanom povlaku na veci, pri ktorej bolo uskutočnené jeho plnenie. Viaceré náklady spojené s demontážou, prepravou a opätovnou montážou, s odstránením a znovunanesením iných povlakov a následné priamo alebo nepriamo súvisiace škody nie sú predmetom záručného plnenia.

Ručenie dodávateľa sa riadi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, platnými zákonnými predpismi, technickými podmienkami podľa platného znenia technickej normy STN EN ISO 12944-6 a ustanoveniami uvedenými v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

12. Skúšky

Preberacie skúšky za prítomnosti zástupcu odberateľa a zvláštne skúšky podľa zvláštnych požiadaviek odberateľa sa uskutočňujú na základe zvláštnej písomnej dohody preukázateľne odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami.

Preberacie skúšky, pokiaľ sa predpokladajú a nie je dohodnuté inak, prebiehajú vo výrobnom závode dodávateľa. Pri skúškach preukáže dodávateľ, že uskutočnené dielo spĺňa zmluvné parametre a zodpovedá dohodnutému prevedeniu. Prevzatie veci je uskutočnené, ak v čase priebehu skúšok, až do okamihu ich skončenia, nie je uplatnená oprávnená výhrada odberateľom.

Pokiaľ sa odberateľ nezúčastní skúšky v termíne, ktorý mu oznámi dodávateľ najmenej 1 deň vopred, platí výsledok skúšky uskutočnenej dodávateľom ako výsledok preberacích skúšok. Dodávateľ o takto uskutočnenej skúške vyhotoví zápis.

Prípadné odmietnutie odberateľom musí byť podložené odborne spracovaným písomným dokumentom o zistených závadách.

13. Zvláštne ustanovenia

Všetky výkresy a zvláštne podklady, ako aj technické informácie zostávajú duševným majetkom odberateľa a dodávateľ sa zaväzuje zachovávať o nich prísnu mlčanlivosť.

Odberateľ na požiadanie odovzdá dodávateľovi včas kópiu svojho živnostenského listu alebo výpisu z OR a osvedčenie o daňovej registrácii.

14. Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy po zbytočnom uplynutí primeranej, jemu písomne dodávateľom poskytnutej dodatočnej lehoty na splnenie dodávky, pokiaľ dodávateľ nedodrží bez vážneho dôvodu, uvedeného v bode 6. týchto podmienok, záväzný termín dodania. Ak odstúpi odberateľ od zmluvy, bez toho, aby dodávateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, je povinný uhradiť dodávateľovi vzniknutú škodu vo výške 50% ceny dohodnutej za splnenie príslušnej dodávky.

Ak je odberateľ v omeškaní so splnením niektorého svojho záväzku voči dodávateľovi, je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy po zbytočnom uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, ktorú k splneniu záväzku odberateľ preukázateľným spôsobom stanoví. Ak odstúpi dodávateľ od zmluvy bez vážneho dôvodu uvedeného v bode 6. týchto podmienok, bez toho, že by odberateľ podstatným spôsobom porušil svoje zmluvné povinnosti, je povinný uhradiť odberateľovi vzniknutú škodu a zmluvnú pokutu vo výške 50% ceny dohodnutej za splnenie príslušnej dodávky.

15. Aplikované právo

Všetky obchodné záväzky a zmluvné vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia slovenským právom, predovšetkým Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. a Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Z.z.

16. Obmedzenie platnosti

Pokiaľ by došlo z dôvodu vyššej moci k čiastočnému obmedzeniu platnosti jednotlivých ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, zostáva platnosť ostatných ustanovení bez obmedzenia. Pokiaľ si strany v zmluve dohodnú úpravu, ktorá bude odlišná od týchto Všeobecných obchodných podmienok, má takáto zvláštna dohoda prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V Poprade-Matejovciach dňa 1.1.2012

 

Reklamačný poriadok

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie
Právo na uplatnenie reklamácie má zákazník vtedy, ak sa u zakúpenej a dodanej služby vyskytne nedostatok.
Nedostatkom sa rozumie ak dodaná služba nespĺňa požiadavky uvedené v zmluve o poskytnutí služby alebo v cenovej ponuke, ktoré zákazník uviedol v Dotazníku požadovaných informacií k dopytu lakovacích služieb. Zákazník má v takom prípade právo nedostatok reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre zákazníkov spoločnosti IDEAL CENTER, s.r.o. platia dojednania a ustanovenia uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a v záručnom liste. Zákazník je povinný pri používaní dodanej služby dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre skladovanie a manipuláciu s dodanou službou napísané v záručnom liste, užívať a ošetrovať dodanú službu v súlade s jej prirodzenou životnosťou. V prípade nespokojnosti s riešením reklamácie zákazník má právo uplatniť si svoje nároky na príslušnom súde SR.

Článok II
Podmienky uplatnenia reklamácie

Zákazník ma právo počas trvania záručnej lehoty reklamovať zakúpenú službu, ktorú si od dodávateľa zakúpil, a o jej zaplatení má preukázateľný doklad. Reklamácia sa uplatňuje doručením kompletne vyplneného Reklamačného protokolu, ktorý je súčasťou tohoto Reklamačného poriadku a k dispozícii na stiahnutie z internetovej stránky našej spoločnosti IDEAL CENTER, s.r.o.

Reklamačný protokol

K reklamačnému protokolu je nutné doložiť: 1) zmluvu podpísanu dodávateľom a zákazníkom, 2) doklad o zaplatení (výpis z účtu, pokladničný blok, doklad o bankovom prevode), 3) záručný list. Pre uplatnenie reklamácie dodanej služby musia byť reklamované komponenty doručené na adresu IDEAL CENTER, s.r.o. Všetky reklamované komponenty musia byt doručené do 15-tich pracovných dní od doručenia Reklamačného protokolu na adresu IDEAL CENTER, s.r.o. V prípade ak zákazník nedisponuje záručným listom, reklamácia bude uplatnená s tým, že na dodanú službu bude platiť 12 mesačná záručná lehota, pokiaľ dodanú službu zakúpila právnická osoba. V prípade že dodanú službu si zakúpila fyzická osoba, záruka sa poskytne podľa občianskeho zákonníka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná lehota mohla byť
vyznačená v záručnom liste.

Zmluvou sa rozumie obojstranne podpísaný dokument, ktorý vyjadruje obchodný vzťah medzi dvoma subjektmi – dodávateľom a zákazníkom, a ktorý podpísali, ako znak súhlasu, obidve zmluvné strany. Zmluva môže byť vyjadrená formou: Kúpnej zmluvy, Zmluvy od dielo, Obchodnej dohody alebo Cenovej ponuky.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok v tomto článku bude reklamácia zamietnutá.

Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie
Zákazník si uplatňuje reklamáciu písomnou formou, a to doručením kompletne vyplneného Reklamačného protokolu na oddelení Kontroly, v sídli spoločnosti IDEAL CENTER s.r.o., Priemyselná 4760, 059 51 Poprad – Matejovce.

Článok IV
Zodpovednosť dodávateľa
Pri dodaní služby dodávateľ zodpovedá za to, že nalakované komponenty sú v súlade s požiadavkami zákazníka, ktoré sú uvedené v zmluve a podpísané dodávateľom a zákazníkom, t.j., že dodaná služba má zákazníkom požadované vlastnosti popisované dodávateľom a, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom a účelu, ktorý dodávateľ pri použití služby uvádza alebo pre ktorý sa služba obvykle používa. Dodaná služba je v rozpore so zmluvou ak nespĺňa podmienky uvedené v zmluve ktorú pospísali obidve zmluvné strany t.j. dodávateľ a zákazník. Dodávateľ nezodpovedá za rozpor so zmluvou, ak

  • zákazník nedostatok dodanej služby spôsobil sám
  • zákazník pred prevzatím dodanej služby o nedostatku vedel
  • reklamácia zákazníka odporuje povahe dodanej služby, hlavne uplynutiu garančnej doby dodanej služby
  • ak sa preukáže, že ide o rozpor so zmluvou
  • zákazník nedodržal podmienky skladovania a odbornej manipulácie s dodanou službou

Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky:

  • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny dodanej služby
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia prípadne nesprávnym používaním dodanej služby
  • ktoré vznikli po uplynutí lehoty záruky na dodanú službu

O prijatej reklamácii bude zákazník upovedomený potvrdeným reklamačným protokolom s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila. Ak zákazník reklamuje nedostatky dodanej služby, zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu riadne preveriť, a v prípade potreby si vyžiadať ďalšie potrebné doklady (doklady o skladovaní, manipulácii, používaní, prípadne ďalšie dokumenty) a rozhodnúť o jej vybavení v zákonných lehotách. Všeobecná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Pri riešení reklamácie v zákonom určenom termíne je dôležitá súčinnosť zákazníka s dodávateľom. V prípade uznanej reklamácie sa vyrovnanie so zákazníkom bude riadiť podľa prijatého harmonogramu prác a charakteru sezónnosti výroby. Ak má zákazník pochybnosti a je nedostatočne spokojný s vyriešením reklamácie, zašle námietku voči rozhodnutiu reklamačného oddelenia priamo vedeniu spoločnosti na vyššie uvedenú adresu. Vedenie spoločnosti celú záležitosť posudzuje na základe informácii zákazníka a reklamačného oddelenia.

Článok V
Lehoty na uplatnenie reklamácii
Spoločnosť IDEAL CENTER s.r.o. zodpovedá za nedostatky dodanej služby po dobu 12 alebo 24 mesiacov, podľa platných zákonov SR od prevzatia služby zákazníkom ak na danej dodanej službe, jej obale, návode alebo v záručnom liste neuvádza dodávateľ dlhšiu alebo inú dobu na tento typ dodanej služby. V záručnom liste určuje spoločnosť IDEAL CENTER s.r.o. rozsah a podmienky, dĺžku záručnej lehoty, postup a údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Vzhľadom k tomu, že montáž, dopravu a skladovanie nalakovaných komponentov si zabezpečuje zákazník sám, spoločnosť IDEAL CENTER s.r.o. posudzuje pri nárokoch na reklamačné plnenie aj výrobnú dokumentáciu zákazníka, z ktorej má byť zrejmé, či boli dodržané všetky podmienky a zásady manipulácie, skladovania a montáže nalakovaných komponentov. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy bola oprava vykonaná a zákazník bol o ukončení opravy upovedomený. IDEAL CENTER s.r.o. vydá zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy bola vykonaná oprava.

Článok VI
Práva zákazníka
Pri nedostatkoch dodanej služby, ktoré zákazník uplatní v priebehu záručnej doby, má právo u odstrániteľných nedostatkov, aby bol nedostatok bezplatne, riadne a včas odstránený. Dodávateľ je povinný nedostatok bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri uplatnení reklamácie si zákazník nemôže uplatňovať nárok na ušli zisk a taktiež na uhradenie škody za materiál. U nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez nedostatkov, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny, dodávateľ je povinný vrátiť zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu. Ak je nedostatok odstrániteľný, ale pre opätovné vyskytnutie sa tých istých nedostatkov, ktoré boli reklamované aspoň v troch predchádzajúcich reklamácii má zákazník právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je reklamovaný väčší počet odstrániteľných nedostatkov t.j., že u dodanej služby boli zistené aspoň tri rôzne nedostatky, zákazník má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o neodstrániteľné nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny.

Príloha č. 1 – Reklamačný protokol
Veci neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
V Poprade-Matejovciach dńa 1.1.2012

………………………………………..
Ladislav Vojtila
riaditeľ spoločnosti

 

 

 

Záručný list

IDEAL CENTER s.r.o., Priemyselná 4760, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 44463596, IČ DPH: SK2022725305, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: SRO vložka č.: 20937/P, ďalej len IDEAL CENTER s.r.o., vyhlasuje, že na základe tohto záručného listu poskytuje, pre dodané komponenty s povrchovou úpravou práškovým lakovaním, záruku protikoróznej ochrany s minimálnou odolnosťou 240 hodín v soľnom kúpeli podľa normy EN ISO 9227 NSS.

Povrchová úprava práškovým lakovaním a tým i celá životnosť lakovaného povlaku závisí od konštrukcie tohto komponentu. Znamená to, že konštrukcia komponentov musí umožniť vykonanie povrchovej úpravy celého povrchu komponentu. V opačnom prípade miesta nepokryté nalakovanou vrstvou práškovej farby, ako aj technologické kontaktové miesta resp. miesta mechanický poškodené pri montáži, je potrebné následne chrániť náhradnými maskovacími prípravkami ako napr. (tmel, farba, olej atď.) IDEAL CENTER s.r.o., nezodpovedá za skryté nedostatky na komponentoch dodaných zákazníkom a nedostatky vzniknuté nevhodnou konštrukčnou úpravou komponentov pre technológiu práškového lakovania napr. zinkový povrch. Rovnako nezodpovedá za nedostatky, ktoré po odovzdaní diela alebo jeho častí dokázateľne spôsobil zákazník alebo nejaká tretia osoba napr. mechanickým poškodením nalakovaných povlakov. Zákazník  zabezpečí počas prepravy a následného skladovania nalakovaných komponentov, aby tieto neboli nevhodne skladované v extrémnych podmienkach.  Nalakované komponenty nesmú zostať zabalené v PVC obaloch vo vlhkom prostredí so striedaním teploty, kedy nastáva „skleníkový efekt“. Na takto skladované nalakované komponenty sa záruka nevzťahuje. Nalakovaný povrch nie je odolný voči mechanickému poškodeniu, nemá priľnavosť na materiál, ktorý nebol očistený od korózie, otrepov po zváraní na, ktoré boli použité rôzne leštiace pasty alebo prípravky pri zváraní a pozinkované povrchy, ktorých komponenty sa mechanický upravujú. Nalakovaný povrch nedrží na hranách, ktoré boli rezané laserom v atmosfére kyslíka bez interného dusíka.

1. Podmienky na poskytnutie záruky

1.1. Táto záruka sa týka nalakovaných komponentov IDEAL CENTER s.r.o., od 1.9.2014 na celom území Slovenskej republiky.

1.2. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpila službu povrchová úprava práškovým lakovaním od IDEAL CENTER s.r.o., a svoju kúpu preukáže dokladom o zaplatení (výpis z účtu, pokladničný blok, doklad o bankovom prevode).

1.3. Pokiaľ si zákazník dodá vlastnú práškovú farbu, musí dodávateľovi poskytnúť všetky dôležité, úplne a pravdivé informácie, ktoré môžu ovplyvniť konečný výsledok nalakovaných komponentov t.j. doložiť technický list práškovej farby, ktorého obsahom musia byť informácie ohľadom technologického použitia (teplota vypaľovania, čas vypaľovania, odporúčaná hrúbka povlaku), recyklácie a granulácie.

1.4. Zákazník je povinný dodať baliaci predpis s uvedením aký baliaci materiál sa bude používať na základe, ktorého bude dodávateľ baliť nalakované komponenty, aby tak zamedzil poškodeniu nalakovaných komponentov.

1.5. Pri zabezpečení dopravy zo strany zákazníka dodávateľ nezodpovedá za poškodenie nalakovaných komponentov, ktoré boli poškrabané, obité alebo inak deformované.

1.6. Od naloženia nalakovaných komponentov na auto, transport a ďalšie úkony pri vyložení, uložení a uskladnení je zodpovedný zákazník resp. prepravca. Pokiaľ dopravu nezabezpečuje zákazník, tak dodávateľ je zodpovedný za nalakovaný povlak (nie za komponent) až do doby prevzatia komponentov zákazníkom.

1.7. Doprava nalakovaných komponentov, skladovanie, manipulácia s nimi pred inštaláciu a pri inštalácii údržba po inštalovaní boli dodržané podľa platných pokynov a ďalších uvedených podmienok IDEAL CENTER s.r.o., v čase dodania.

1.8. V prípade skladovania nalakovaných komponentov dlhšie ako 1 mesiac od dátumu lakovania boli vykonané všetky opatrenia podľa odporúčaní dodávateľa.

1.9. Dodávateľ je povinný poskytnúť tieto podmienky v písomnej podobe a zákazník je povinný preštudovať si ich a riadiť sa nimi.

2. Postup reklamácie

2.1. Zákazník si reklamáciu uplatňuje vyplnením reklamačného protokolu na drese IDEAL CENTER s.r.o., ku ktorému je potrebné doložiť záručný list, kúpnu zmluvu, doklad o zaplatení a reklamované komponenty.

2.2. Oprávnenému zástupcovi IDEAL CENTER s.r.o., musí byť pri reklamácii umožnené vykonať obhliadku nalakovaných komponentov t.j. dodať ich na adresu dodávateľa do 15-ich pracovných dní.

2.3. Predložená reklamácia sa musí prešetriť a zákazník bude o rozhodnutí reklamácie informovaný do 30 dní. Pokiaľ si to závažnosť reklamácie vyžaduje, IDEAL CENTER s.r.o., si vyhradzuje právo tento termín predĺžiť o 30 dní, o čom zákazníka oboznámi.

2.4. IDEAL CENTER s.r.o., sa zaväzuje, že po prevedenej obhliadke reklamovaných komponentov oprávnené nedostatky odstráni alebo inak opraví. Zákazníkovi pritom prináleží právo výberu riešenia reklamácie.

 3. Rozsah záruky

3.1. Plnenie záväzkov daných zárukou prebieha v rámci ustanovení Obchodného zákonníka.

3.2. Ak sú už reklamované  komponenty namontované aj vtedy platí, že musia byť dodané na adresu dodávateľa do 15-ich pracovných dní. Práce spojené s výmenou reklamovaných komponentov nebudú hradené spoločnosťou IDEAL CENTER s.r.o., taktiež IDEAL CENTER s.r.o., neuhradí náklady za znehodnotenie komponentov nevyhnutne použitých na skúšky pre vyriešenie reklamácie k spokojnosti zákazníka a náklady spojené s dopravou dodania reklamovaných a opravených komponentov.

3.3. Okrem vyššie uvedeného, záruka neobsahuje žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody bez ohľadu na povahu poškodenia, ktoré vznikli v súvislosti s reklamáciou.

3.4. Pokiaľ sa pri reklamácii opravujú len jednotlivé dielce, platí záruka od pôvodného dňa predaja. Pokiaľ bude prevedená oprava reklamovaných komponentov vo veľkom rozsahu (viac ako 60%), bude táto oprava podliehať záruke od dátumu plnenia reklamácie.

4. Záručné podmienky

4.1. Počas trvania záručnej doby IDEAL CENTER s.r.o., garantuje, že nedôjde k poškodeniu povrchovej úpravy práškovým lakovaním, že povrchová úprava sa nebude odlupovať, korodovať alebo inak rozpadať a nebude podliehať nadmernej zmene farby, pokiaľ budú dodržané všetky pokyny a podmienky, ktoré boli vyššie uvedené.

4.2. Záruka nebude platná, pokiaľ budú nalakované komponenty použité v korozívnom alebo inom ovzduší so silným chemickým znečistením (napr. v ovzduší s výparmi dusíkatých zlúčenín, v trvalom kontakte s vodou alebo korozívnymi substanciami, cementom a betónom, so žieravinami, dymom, popolom, zvieracími výkalmi), ktoré môžu mať vplyv na povrch práškovej farby. Taktiež je potrebné zamedziť trvalému kontaktu nalakovaných komponentov s pôdou a vlhkými resp. mokrými vecami.

4.3. Pokiaľ dôjde u nalakovaných komponentov pri ohýbaní, alebo inom mechanickom spracovaní k poškodeniu povrchovej úpravy práškovým lakovaním, nenesie IDEAL CENTER s.r.o., žiadnu zodpovednosť. Na chemické a mechanické poškodenie nalakovaných komponentov vzniknuté po dodaní sa záruka nevzťahuje.

4.4. Nárok na záruku zaniká, ak boli na nalakovaných komponentoch alebo v ich bezprostrednej blízkosti použité brúsky a rezačky spôsobujúce termický efekt a bola pri tom poškodená štruktúra povrchovej úpravy práškovým lakovaním.

4.5. Pri montáži, údržbe a použití nalakovaných komponentov je zákazník povinný riadiť sa pokynmi vydanými IDEAL CENTER s.r.o.

5. Záruka sa nevzťahuje na

5.1. Nalakované komponenty, ktoré boli pred povrchovou úpravou práškovým lakovaním pozinkované, na nedostatky spôsobené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami alebo úkazmi (zemetrasenie, požiare, povodne, krupobitie, prudké lejaky, snehové kalamity, blesk, veterné smršte a pod.), padajúcimi predmetmi, vysokou teplotou, vandalizmom, vojnami, nepokojmi a teroristickými činmi. Ďalej nedostatky spôsobené vplyvom chemických látok (poškodzujúce plyny, dym, chemikálie z prírodných a priemyselných zdrojov). Komponenty, ktoré boli doručené na lakovanie s koróziou.

5.2. Koróziu na spodnej strane komponentov s organickým povlakom a na koróziu na strižných a   rezných hranách.

5.3. Na primeranú zmenu farebného odtieňa, vyblednutie farby povlaku, zmeny farby povlaku zapríčinené prachom, zmeny lesku povlaku a odchýlky farebného tieňa u výrobkov, ktoré neboli vyrobené v rámci jedného výrobného cyklu.

5.4. Ak zákazník nedodrží všetky podmienky uvedené v tomto záručnom liste alebo nedodrží pokyny pre manipuláciu a skladovanie nalakovaných komponentov platné v čase dodania, stráca nároky vyplývajúce zo záručného listu.

 

V Poprade – Matejovciach, 1. 9. 2014

 

ISO Certifikát

Telefón

Adresa

Priemyselná 4760
059 51 Poprad – Matejovce

Naše služby práškové lakovanie ponúkame aj v týchto okresoch: Žilina, Ružomberok, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Bytča, Žarnovica, Krupina, Brezno, Banská Bystrica, Martin, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica