Reklamačný poriadok

Článok I
Právo na uplatnenie reklamácie
Právo na uplatnenie reklamácie má zákazník vtedy, ak sa u zakúpenej a dodanej služby vyskytne nedostatok.
Nedostatkom sa rozumie ak dodaná služba nespĺňa požiadavky uvedené v zmluve o poskytnutí služby alebo v cenovej ponuke, ktoré zákazník uviedol v Dotazníku požadovaných informacií k dopytu lakovacích služieb. Zákazník má v takom prípade právo nedostatok reklamovať pre rozpor s kúpnou zmluvou. Pre zákazníkov spoločnosti IDEAL CENTER, s.r.o. platia dojednania a ustanovenia uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach a v záručnom liste. Zákazník je povinný pri používaní dodanej služby dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre skladovanie a manipuláciu s dodanou službou napísané v záručnom liste, užívať a ošetrovať dodanú službu v súlade s jej prirodzenou životnosťou. V prípade nespokojnosti s riešením reklamácie zákazník má právo uplatniť si svoje nároky na príslušnom súde SR.

Článok II
Podmienky uplatnenia reklamácie
Zákazník ma právo počas trvania záručnej lehoty reklamovať zakúpenú službu, ktorú si od dodávateľa zakúpil, a o jej zaplatení má preukázateľný doklad. Reklamácia sa uplatňuje doručením kompletne vyplneného formuláru „Reklamačný protokol“ poštou na adresu spoločnosti alebo emaillom na Divíziu kvality na emailový učet kvalita@idealcenter.sk. Formulár „Reklamačný protokol“ je súčasťou tohoto Reklamačného poriadku a je k dispozícii na stiahnutie z internetovej stránky našej spoločnosti IDEAL CENTER, s.r.o.

Stiahnuť si ho možete aj tu a to kliknutím na nižšie uvedenú ikonu:

K reklamačnému protokolu je nutné doložiť: 1) zmluvu podpísanú dodávateľom a zákazníkom, 2) doklad o zaplatení (výpis z účtu, pokladničný blok, doklad o bankovom prevode), 3) záručný list. Pre uplatnenie reklamácie dodanej služby musia byť reklamované komponenty doručené na adresu IDEAL CENTER, s.r.o. Všetky reklamované komponenty musia byt doručené do 15-tich pracovných dní od doručenia Reklamačného protokolu na adresu IDEAL CENTER, s.r.o. V prípade ak zákazník nedisponuje záručným listom, reklamácia bude uplatnená s tým, že na dodanú službu bude platiť 12 mesačná záručná lehota, pokiaľ dodanú službu zakúpila právnická osoba. V prípade že dodanú službu si zakúpila fyzická osoba, záruka sa poskytne podľa občianskeho zákonníka, nie však dlhšia, hoci takáto dlhšia záručná lehota mohla byť
vyznačená v záručnom liste.

Zmluvou sa rozumie obojstranne podpísaný dokument, ktorý vyjadruje obchodný vzťah medzi dvoma subjektmi – dodávateľom a zákazníkom, a ktorý podpísali, ako znak súhlasu, obidve zmluvné strany. Zmluva môže byť vyjadrená formou: Kúpnej zmluvy, Zmluvy od dielo, Obchodnej dohody alebo Cenovej ponuky.

V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok v tomto článku bude reklamácia zamietnutá.

Článok III
Miesto uplatnenia reklamácie
Zákazník si uplatňuje reklamáciu písomnou formou, a to doručením kompletne vyplneného Reklamačného protokolu na oddelení Kontroly, v sídli spoločnosti IDEAL CENTER s.r.o., Priemyselná 4760, 059 51 Poprad – Matejovce.

Článok IV
Zodpovednosť dodávateľa
Pri dodaní služby dodávateľ zodpovedá za to, že nalakované komponenty sú v súlade s požiadavkami zákazníka, ktoré sú uvedené v zmluve a podpísané dodávateľom a zákazníkom, t.j., že dodaná služba má zákazníkom požadované vlastnosti popisované dodávateľom a, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom a účelu, ktorý dodávateľ pri použití služby uvádza alebo pre ktorý sa služba obvykle používa. Dodaná služba je v rozpore so zmluvou ak nespĺňa podmienky uvedené v zmluve ktorú pospísali obidve zmluvné strany t.j. dodávateľ a zákazník. Dodávateľ nezodpovedá za rozpor so zmluvou, ak

  • zákazník nedostatok dodanej služby spôsobil sám
  • zákazník pred prevzatím dodanej služby o nedostatku vedel
  • reklamácia zákazníka odporuje povahe dodanej služby, hlavne uplynutiu garančnej doby dodanej služby
  • ak sa preukáže, že ide o rozpor so zmluvou
  • zákazník nedodržal podmienky skladovania a odbornej manipulácie s dodanou službou

Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky:

  • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny dodanej služby
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia prípadne nesprávnym používaním dodanej služby
  • ktoré vznikli po uplynutí lehoty záruky na dodanú službu

O prijatej reklamácii bude zákazník upovedomený potvrdeným reklamačným protokolom s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila. Ak zákazník reklamuje nedostatky dodanej služby, zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu riadne preveriť, a v prípade potreby si vyžiadať ďalšie potrebné doklady (doklady o skladovaní, manipulácii, používaní, prípadne ďalšie dokumenty) a rozhodnúť o jej vybavení v zákonných lehotách. Všeobecná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Pri riešení reklamácie v zákonom určenom termíne je dôležitá súčinnosť zákazníka s dodávateľom. V prípade uznanej reklamácie sa vyrovnanie so zákazníkom bude riadiť podľa prijatého harmonogramu prác a charakteru sezónnosti výroby. Ak má zákazník pochybnosti a je nedostatočne spokojný s vyriešením reklamácie, zašle námietku voči rozhodnutiu reklamačného oddelenia priamo vedeniu spoločnosti na vyššie uvedenú adresu. Vedenie spoločnosti celú záležitosť posudzuje na základe informácii zákazníka a reklamačného oddelenia.

Článok V
Lehoty na uplatnenie reklamácii
Spoločnosť IDEAL CENTER s.r.o. zodpovedá za nedostatky dodanej služby po dobu 12 alebo 24 mesiacov, podľa platných zákonov SR od prevzatia služby zákazníkom ak na danej dodanej službe, jej obale, návode alebo v záručnom liste neuvádza dodávateľ dlhšiu alebo inú dobu na tento typ dodanej služby. V záručnom liste určuje spoločnosť IDEAL CENTER s.r.o. rozsah a podmienky, dĺžku záručnej lehoty, postup a údaje potrebné na uplatnenie reklamácie. Vzhľadom k tomu, že montáž, dopravu a skladovanie nalakovaných komponentov si zabezpečuje zákazník sám, spoločnosť IDEAL CENTER s.r.o. posudzuje pri nárokoch na reklamačné plnenie aj výrobnú dokumentáciu zákazníka, z ktorej má byť zrejmé, či boli dodržané všetky podmienky a zásady manipulácie, skladovania a montáže nalakovaných komponentov. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy bola oprava vykonaná a zákazník bol o ukončení opravy upovedomený. IDEAL CENTER s.r.o. vydá zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy bola vykonaná oprava.

Článok VI
Práva zákazníka
Pri nedostatkoch dodanej služby, ktoré zákazník uplatní v priebehu záručnej doby, má právo u odstrániteľných nedostatkov, aby nedostatok bol riadne, včas a bezplatne odstránený. Dodávateľ je povinný nedostatok bez zbytočného odkladu odstrániť. U nedostatkov, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez nedostatkov, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zakúpenej služby. Dodávateľ je povinný vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu služby. Ak je nedostatok odstrániteľný, ale pre opätovné vyskytnutie sa tých istých nedostatkov, ktoré boli reklamované aspoň v troch predchádzajúcich reklamácii má zákazník právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zakúpenej služby. Ak je reklamovaný väčší počet odstrániteľných nedostatkov t.j., že u dodanej služby boli zistené aspoň tri rozdielne nedostatky, zákazník má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zakúpenej služby. Ak ide o neodstrániteľné nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má zákazník právo na primeranú zľavu zo zakúpenej služby. Pri uplatnení reklamácie si zákazník môže uplatniť len nárok refundáciu zaplatenej služby.

Príloha č. 1 – Reklamačný protokol
Veci neupravené týmto reklamačným poriadkom sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

V Poprade-Matejovciach dńa 1.1.2012

………………………………………..
Ladislav Vojtila
riaditeľ spoločnosti

Telefón

Adresa

Priemyselná 4760
059 51 Poprad – Matejovce