Výhody práškových farieb


Práškové farby majú oproti tekutým farbám niekoľko výhod. Okrem technických výhod majú aj ekonomické a ekologické výhody.

 Technické výhody:

  • výborná mechanická odolnosť
  • vyššia chemická odolnosť
  • lepšie prekrytie hrán
  • účinnejšia ochrana proti korózii
  • estetickejší vzhľad povrhu

 

Ekonomické výhody:


Jednovrstvové nanášanie: u práškových náterov je možné naniesť požadovanú vrstvu už jedným úkonom. Keďže u mokrých farieb často dochádza k prievisu je nevyhnutné, aby požadovaná vrstva náteru bola vytvorená v niekoľkých úkonoch (krokoch).


Úspora energie: Napriek tomu, že práškové nátery je nutné vypaľovať pri teplotách cca 180-200C, celková spotreba energie je u práškových povlakoch omnoho nižšia ako ubežných mokrých náteroch.


Využitie materiálu: Využiteľnosť práškových farieb je takmer 100%-ná, a vzniknuté množstvo odpadu je zanedbateľné.


Ľahká automatizácia: Proces aplikácie práškových náterov je ľahko automatizovateľný bez komplikovaných a drahých robotov. Keďže prášky sú odolné proti tečeniu, previsom, prebublávaniu riedidla a kvapkaniu ich aplikácia je podstatne jednoduchšia oproti aplikácii mokrých náterov.


Výhodnejšie ceny: Všetky vyššie uvedené ekonomické výhody sa premietnu do cien práškových povrchov, ktoré sú na jednotku lakovanej plochy ekonomicky výhodnejšie.


Jednoduchšia likvidácia odpadu: U práškových náterov sa nevyskytujú kaly, ktoré by bolo nutné likvidovať. Zneškodnenie práškoveho odpadu je finančne nenáročné, pretože práškové hmoty nepatria medzi nebezpečné odpady.

 

Ekologické výhody:


Bez chemických rozpúšťadiel: práškové náterové hmoty neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, čo umožňuje ich okamžitú aplikáciu bez vedľajších činností ako je to u mokrých náterov napr. riedenie, premiešanie, určenie viskozity a pod.


100% povlaku v práškovom stave: Práškové farby majú prakticky 100%-ný podiel povlaku v práškovom stave, na rozdiel od mokrých náterov, kde je pomer sušiny k rozpúšťadlu vo väčšine prípadov cca 50/50.


Redukcia prchavých látok: Z hľadiska životného prostredia významnú úlohu pri výrobe a použití práškových náterov hrá značná redukcia emisií prchavých organických látok (VOC) a ostatných nebezpečných škodlivín do ovzdušia.


Úspora materiálu: Nanášaný prášok, ktorý pri striekaní v kabíne nepriľne na povrch materiálu sa nestáva odpadom, ale sa špeciálnym zariadením (cyklónom) recykluje na opätovné použitie, čím sa dosiahne minimum odpadového materiálu. U mokrých spôsobov je takto nevyužitá farba odpadom, ktorý navyše patrí medzi nebezpečné odpady pre životné prostredie.