Práškové lakovanie

Práškové lakovanie

Povrchová úprava práškovým povlakom je najmladšia povrchová technológia, ktorá sa dnes bežne využíva. Rozsah možného použitia práškových povlakov pre povrchovú protikoróznu ale aj estetickú úpravu kovových výrobkov bol známy už v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Využitím fluidizácie práškov, kde nosným médiom je stlačený vzduch a tuhé zrná získavajú vlastnosti kvapalín, bola vyriešená doprava prášku k materiálu. Na udržanie práškovej farby na povrchu kovového materiálu slúži elektrostatický náboj častíc prášku. Práškové farby sa tak dajú nanášať na všetky kovové predmety, ktoré môžu mať elektrostatický náboj a vydržia teplotu  pri vytvrdzovaní farby, ktorá býva medzi 160 – 180 ºC.

Komerčne využiteľnými sa stali práškové farby až v polovici šesťdesiatych rokov. Rozsah ich využitia je porovnateľný s kvapalnými lakmi, ale neporovnateľný je vplyv na životné prostredie a aj ekonomický efekt, ktorý je mnohonásobne výhodnejší. Prášok je možné aplikovať na jednoduché i zložité výrobky, pričom povrch celého výrobku si stále udrží jednotný lesk

Zvýšený nárast záujmu o práškové náterové hmoty je možné pripísať ich výborným fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré prevyšujú klasický náterový systém s obsahom rozpúšťadiel (tzv. mokrým náterom), pričom sú splnené najvyššie kritéria kladené na protikoróznu odolnosť i estetické vlastnosti výsledného povrchu.

Použitie práškových povlakov

Práškové povlaky sa používajú na povrchovú protikoróznu ale aj estetickú úpravu kovových výrobkov. Práškové lakovnie sa využíva pre širokú škálu kovových výrobkov v takmer všetkých odvetviach strojárskeho priemyslu určené pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Práškové farby sa nanášajú v širokom rozmedzí hrúbky a to od veľmi tenkých vrstiev cca 25 μm ktoré sa uplatňujú najmä pri požiadavkách dekoratívneho charakteru, až po vrstvy s hrúbkou 60 – 120 μm pre vonkajšie použitie.

Táto povrchová úprava značne prispieva k úspore výrobných nákladov, surovín a ekológii. Povlaky z práškových hmôt sú odolné proti korózii a proti mechanickému namáhaniu. Práškové hmoty pri vynikajúcej kvalite nanášania redukujú používanie škodlivých materiálov.

Kvalitu výslednej povrchovej ochrany práškovými hmotami ovplyvňuje najmä predúprava podkladu, voľba nanášacieho systému, spôsob a kvalita aplikácie.

Neporovnateľná je aj kvalifikácia pracovného prostredia. V práškových lakovniach ide o základné prostredie bez akýchkoľvek nebezpečí pre zdravie pracovníkov.